Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic

 

Beneficjent: MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Wartość dofinansowania:   15 501 631,29 PLN

Wydatki kwalifikowane:        19 858 559,15 PLN

Okres realizacji projektu: 15.02.2020 - 30.09.2023

 

Projekt dotyczy przebudowy i adaptacji do nowych funkcji gospodarczych i społecznych (aktywizacji, włączenia, inkubacji i in.) najstarszego i największego spośród 5 budynków Starego Dworca w Katowicach - obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Zaplanowane prace obejmą:

- przebudowę i zabezpieczenie niszczejącego zabytku,

- wykonanie dachów i wymianę stropów,

- program konserwatorski, termomodernizację i wymianę okien,

- wymaganą przepisami i normami infrastrukturę: wodno -kanalizacyjną, grzewczą, gazową, ciepła technologicznego, wentylację, klimatyzację, infrastrukturę elektryczną, monitoring, odwodnienie,

- przebudowę i adaptację pomieszczeń,

- budowę schodów wejściowych z podnośnikiem dla wózków inwalidzkich,

- doposażenie strefy usług społecznych w sprzęt i niezbędne elementy, pozwalając rozpocząć realizację działań EFS dla dzieci, młodzieży, osób wykluczonych i strefy inkubacji.

 

CELEM KLUCZOWYM projektu rewitalizacji obiektu będzie trwała zmiana w tej części miasta, rozumiana jako poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców (różnorakie funkcje, zmiany społeczne, inicjalizacja przemiany przestrzennej przyjaznej mieszkańcom, wsparcie biznesu, rozwój usług, oferta społeczno-kulturalna i edukacyjna, integracja i włączenie) oraz pozostałych podmiotów obecnych w Śródmieściu (lokalne firmy, studenci, przedsiębiorcy), a w dalszej kolejności pozostałych użytkowników centrum (turyści, przyjezdni, inni mieszkańcy, biznes).

Realizacja wielofunkcyjnego centrum społecznościowego Dworcowa 8, z ofertą dla lokalnego biznesu (tworzącego nowe miejsca pracy, niezbędne do rozwiązania choćby częściowo problemu bezrobocia w tym obszarze), jego inkubacji (projekt start-upowy i oferta inkubacyjna), w połączeniu z najważniejszą ofertą integracji i włączenia, edukacji dla dzieci, młodzieży oraz osób chcących otworzyć swój biznes pozwoli rozwiązać szereg problemów tego rejonu miasta:

- społecznych: bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne,

- gospodarczych: obszar ten cechuje polaryzacja wysokiego potencjału wielu firm, który jednak musi zacząć tworzyć warunki rozwiązania problemów społecznych, nie tylko "pracować dla siebie" - tym samym oferta centrum Dworcowa 8 to wyjście naprzeciwko oczekiwaniom edukacyjnym i inkubacyjnym - wsparcie przedsiębiorczości lokalnej i inkubacji pomoże rozwiązać kłopoty bezrobocia,

- przestrzenno-funkcjonalnych, gdyż rewitalizacja prowadzona w ramach projektu - zgodnie z przyjętymi założeniami miasta - ma rozpocząć proces przebudowy przestrzeni i komunikacji w tym rejonie miasta (powstanie pasażu), co "podkręci" efekty synergiczne, generowane w zdecydowanej większości przez lokalny biznes. To bowiem on tworzyć będzie warunki przełamania bariery bezrobocia.